Canlyniadau ac Effeithiau

............

Prif Deilliannau ac Effeithiau Mynd i'r Afael â Thrawma

 

 Mwy o wybodaeth a dealltwriaeth o drawma   Gwell iechyd a lles   Gwell adferiad a gwydnwch trawma   Mwy o strategaethau trawma   Gwell cysylltedd ac effeithiau trawma cyfunol

 

Ar ddiwedd mis Rhagfyr 2022…

Mynd i'r Afael â Thrawma a Mynd i'r Afael â Thrawma Gyda'n Gilydd yn ôl rhifau:

 

1,478 o ymweliadau â gwefannau Taclo Trawma

65 Partneriaid traws-sector

Dosbarthwyd 6 o glustogau cwtsh seren

Mae 2 o sefydliadau wedi derbyn Star Cuddle Cushions

3 Lansio gweminarau hyfforddi am ddim ar sail trawma ar YouTube

 

Dyma ychydig o adborth gan fuddiolwyr Taclo Trawma:

 

Shan Chesman

Rheolwraig/Manager

Plant Dewi

Canolfan Deuluol Porth Y Tywyn/ Burry Port Family Centre

Porth Y Tywyn -Burry Port

 

"Diolch am y wybodaeth - adnoddau anhygoel.

Diolch am y Sêr maen nhw'n brydferth. Wedi bod yn gweithio fy ffordd trwy eich gwefan wych, rhai fideos anhygoel."

 

 

Lauren Seager-Smith FRSA

Prif Swyddog Gweithredol Kidscape

 

"Fel elusen atal bwlio sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd ar y rheng flaen, rydym i gyd yn rhy ymwybodol o effaith trawma ar fywydau ifanc. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi meithrin perthynas â Sefydliad Crysalys yn ystod y misoedd diwethaf a byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i ddarparu cymorth seiliedig ar dystiolaeth i blant sy’n profi trawma oherwydd bwlio. Mae'r wefan 'Tackling Trauma' yn adnodd hanfodol i helpu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol i ddeall trawma, a chael mynediad at gymorth y mae mawr ei angen."

 

 

Yr Athro Cyswllt Eunice Lumsden

Arweinydd Pwnc mewn Plentyndod, Ieuenctid a Theuluoedd, Prifysgol Northampton

 

"Er bod diagnosis trawma yn faes arbenigol, mae deall yr achosion sylfaenol pam mae rhai plant yn ymddwyn yn y ffordd y maent yn ei wneud yn hanfodol i bawb sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae'r wefan hon yn amserol ac yn ffynhonnell gyfeirio bwysig i'r sector."

 

 

Rebecca Bradley

BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Sgiliau Chwarae Therapiwtig

Diploma Ôl-raddedig mewn Therapi Chwarae

Therapydd Chwarae Ardystiedig

 

"Mae'r wefan taclo trawma yn adnodd addysgiadol a rhyngweithiol iawn i blant, rhieni a gweithwyr proffesiynol. Byddaf yn aml yn cyfeirio rhieni a gofalwyr gan fod tudalen wedi'i neilltuo'n benodol ar gyfer gofalwyr sy'n darparu gwybodaeth mewn darnau bach, adnoddau ac awgrymiadau am bopeth trawma, gan gwmpasu'r holl seiliau - beth, ble, pryd, sut a pham. Ochr yn ochr â thudalen benodol i ofalwyr, mae tudalen i blant a thudalen ar gyfer gweithwyr proffesiynol, lle gallwch ddod o hyd i ddetholiad o adnoddau i gyd mewn un lle i'w defnyddio o bosibl mewn sesiynau i gefnogi'r broses. Adnodd gwerth ei gael yn eich pecyn cymorth."

 

 

Children’s Independent Sexual Violence Advocate (ChISVA)

Gwasanaeth Ymosodiadau Rhywiol Dwyrain Canolbarth Lloegr – Plant a Phobl Ifanc

 

"Mae Taclo Trawma wedi fy ngalluogi i weithio'n fwy hyderus wrth gefnogi fy nghleientiaid sy'n cael trafferth gydag ôl-fflachiadau, nosweithiau digwsg a newidiadau mewn hwyliau."

 

 

 

Facebook link for The Crysalys Foundation

Rhif y Cwmni: 11080543.

Rhif Elusen Gofrestredig: 1189120.

Cyfeiriad Cofrestredig: 60 Sutton Street,

Flore, NN7 4LE.

T: 07495 539 611 E: jane@crysalys.org

Cwcis a Phreifatrwydd